fbpx

0031 ИСКЉУЧЕЊЕ ВОЗИЛА

ИСКЉУЧЕЊЕ ВОЗИЛА ИЗ САОБРАЋАЈА

Члан 289.

Полицијски службеник ће искључити из саобраћаја возило:

1) код кога је технички неисправан уређај за управљање или уређај за заустављање, односно код кога су у толикој мери технички неисправни и други уређаји и опрема, да могу угрозити безбедност саобраћаја и животну средину,

2) које има непрописно смештен, обележен или причвршћен терет,

3) чија укупна маса прелази највећу дозвољену масу возила за више од 5%,

4) ако не обавља ванредни превоз у складу са условима наведеним у одобрењу о ванредном превозу,

5) којим се врши пробна вожња супротно условима датим у дозволи,

6) које се вуче на непрописан начин,

7) које не испуњава услове у погледу димензија, највеће дозвољене укупне масе или осовинског оптерећења, односно које са теретом премашује највеће дозвољене димензије (дужина, ширина и висина) за поједине врсте возила, односно када нема одговарајућу посебну дозволу,

8) возило које има, супротно одредбама овог закона, уграђене уређаје за давање посебних светлосних и звучних знакова, а возач уређаје не уклони у року којим му је то одређено наредбом полицијског службеника,

9) које није уписано у јединствени регистар возила или му је истекао рок важења регистрационе налепнице, односно потврде о коришћењу таблица за привремено означавање,

10) које је уместо регистарским таблицама означено непрописним таблицама,

11) којим се обавља пробна вожња без дозволе,

12) које је регистровано у иностранству, а није осигурано у складу са прописима Републике Србије о обавезном осигурању возила,

13) које није подвргнуто контролном техничком прегледу на који је упућен,

14) које није подвргнуто мерењу осовинског оптерећења, односно укупне масе на које је упућено,

15) које је појединачно произведено или преправљено, а није извршено испитивање и издато уверење о испитивању,

16) које је претходно искључено из саобраћаја за време док искључење траје.

Трошкове смештаја путника и обезбеђења возила и терета сноси власник, односно корисник возила које је искључено из саобраћаја.

Полицијски службеник искључиће из саобраћаја превозно средство које овим законом није одређено као возило, а креће се по путу.