fbpx

0030 ИСКЉУЧЕЊЕ ВОЗАЧА

ИСКЉУЧЕЊЕ ВОЗАЧА ИЗ САОБРАЋАЈА

Члан 279.

Полицијски службеник ће привремено искључити возача из саобраћаја:

1) ако је због телесног, односно душевног стања очигледно смањена његова способност за управљање возилом (умор, болест, повреде и сл.),

2) ако је под дејством алкохола које је недозвољено овим законом,

3) ако је под дејством психоактивних супстанци,

4) ако одбије да се подвргне испитивању, односно стручном прегледу,

5) ако возач захтева анализу крви, односно урина у смислу овог закона,

6) ако не поштује ограничења која су му наложена или одређена,

7) престала је да важи 

8) ако се насилнички понаша у саобраћају (насилничка вожња),

9) који нема возачку дозволу за категорију возила којим управља, односно ако управља возилом након истека рока важења возачке дозволе, односно пробне дозволе,

10) који користи страну возачку дозволу из чијег садржаја се не може утврдити да ли возач има право на управљање тим возилом,

11) који управља возилом за време трајања заштитне мере или мере безбедности,

12) возач који је затечен да управља возилом у саобраћају за време трајања искључења,*

13) ако за време вожње, супротно члану 91. овог закона, не носи на глави закопчану хомологовану заштитну кацигу, на начин прописан декларацијом произвођача кациге, односно возилом превози лице које не носи на глави закопчану хомологовану заштитну кацигу, на начин прописан декларацијом произвођача кациге.*

У случајевима искључења из става 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5) и 8) овог члана, искључење траје 24 сата, а у осталим случајевима док трају разлози због којих је возач искључен. У случају искључења возача из става 1. тачка 13) овог члана искључење траје док не престану разлози, а најдуже 24 сата.

Изузетно од одредби става 2. овог члана искључење возача који је благо, односно умерено алкохолисан траје 12 сати.